Często zadawane pytanie KB0394765
E-mail
Komunikaty o błędach dotyczących faktur

Poniżej znajduje się lista możliwych komunikatów o błędach generowanych przez Ariba Network dla faktur. Komunikaty te są generowane w przypadku wykrycia błędów w trakcie przetwarzania faktur przesłanych przez dostawców za pośrednictwem różnych kanałów (online, cXML, EDI lub CSV).

Należy pamiętać, że lista ta nie jest kompletna, ponieważ klienci mogą przysyłać niestandardowe komunikaty o odrzuceniu. W takim przypadku należy skontaktować się z klientem bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, wykonaj kroki opisane tutaj.

 

Nr błędu Komunikat o błędzie Znaczenie i proponowane rozwiązanie
1 INVOICE_DUPLICATE Faktura z tym samym identyfikatorem została już odebrana. Jeśli faktura nie jest duplikatem, prześlij ją ponownie z innym identyfikatorem.
2 INVOICE_NO_ID Numer faktury jest pusty w przesłanej fakturze. Wprowadź numer faktury i prześlij ją ponownie.
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Element isShippingInLine informuje, że dane dotyczące wysyłki zostały wprowadzone na poziomie pozycji. Faktura wskazuje, że dane dotyczące wysyłki zostały wprowadzone na poziomie pozycji, ale nagłówek faktury również zawiera dane o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
4 SUMMARY_AND_DETAIL Element InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator informuje, że faktura jest fakturą zbiorczą. Element InvoiceDetailOrder może pojawić się tylko na fakturze szczegółowej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
5 DETAIL_AND_SUMMARY Element InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator informuje, że faktura jest fakturą szczegółową. Element InvoiceDetailHeaderOrder może pojawić się tylko na fakturze zbiorczej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Rola Kontakt w elemencie InvoiceDetailShipping nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD po kątem listy prawidłowych ról dla elementu Kontakt. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Rola Kontakt w elemencie InvoicePartner nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD po kątem listy prawidłowych ról dla elementu Kontakt. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
8 INV_LINE_DUPLICATE Istnieje wiele pozycji faktury o tym samym identyfikatorze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
9 ASN_NOT_FOUND Faktura odwołuje się do nieistniejącego dokumentu powiadomienia o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
10 NO_PCARD_INVOICE Ten klient nie zezwala dostawcom na generowanie faktur dla zamówień realizowanych kartą zakupową.
11 PCARD_INF_ONLY Faktury dla zamówień realizowanych kartą zakupową mają jedynie charakter informacyjny. Atrybut isInformationOnly w InvoiceDetailRequestHeader musi być ustawiony na tak.
12 PO_NOT_FOUND Nie można znaleźć zamówienia wymienionego na fakturze. Popraw numer zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
13 PO_OBSOLETE Faktura odwołuje się do przedawnionego, wymienionego lub zduplikowanego zamówienia. Użyj bieżącej wersji zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
14 MULTIPLE_PO Identyfikator zamówienia pasuje do wielu zamówień. Użyj elementu DocumentReference w cXML, aby odwołać się do zamówienia.
15 NON_PO_INVOICE Ten klient nie akceptuje faktur dla zamówień wysłanych poza Ariba Network. Faktura odwołuje się do zamówienia, które nie istnieje w Ariba Network. Zmień numer zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Wskaźnik isAccountingInLine musi mieć wartość fałsz jeśli element isHeaderInvoice ma wartość prawda. Faktura nagłówkowa nie może mieć księgowania określonego na poziomie pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Wskaźnik isHeaderInvoice musi mieć wartość prawda dla faktury korygującej plus lub minus. Faktura korygująca plus lub minus musi być fakturą nagłówkową. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Warunki płatności są niedozwolone w fakturze korygującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Brak ról kontaktu shipFrom lub shipTo w elemencie InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping musi zawierać elementy Kontakt z obiema rolami shipFrom i shipTo. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
20 DELETE_NO_REFERENCE Faktura usuwająca musi zawierać DocumentReference do istniejącej faktury. Faktura z operacją usuwania musi odwoływać się do istniejącej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
21 NET_PAYMENT_INVALID Warunki płatności netto na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności netto na zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Warunki płatności rabatu na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności rabatu na zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Wartość ilości jest nieprawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Atrybut lineNumber dla InvoiceDetailItemReference nie jest prawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Ilość pozycji przekracza limity ilościowe organizacji kupującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Jednostka miary pozycji faktury nie jest zgodna z jednostką miary pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Identyfikator części dostawcy na fakturze nie jest zgodny z identyfikatorem części dostawcy pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Waluta ceny jednostkowej pozycji faktury nie jest zgodna z walutą ceny jednostkowej pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Cena jednostkowa pozycji faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Pozycja faktury nie istnieje w oryginalnym zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Kwota należna musi być ujemna dla faktury korygującej minus. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Kwota należna musi być dodatnia dla faktury korygującej plus. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
33 WYJĄTEK Wystąpił wyjątek podczas przetwarzania faktury. Faktura zawierała nieoczekiwane błędy.
34 INVALID_REF_HEADER Nieprawidłowy element DocumentReference w InvoiceDetailRequestHeader. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD po kątem listy prawidłowych wartości. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
35 INVOICE_UPDATE Status faktury został zaktualizowany.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Status faktury został zaktualizowany.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Sprawdzanie poprawności faktury zakończone niepomyślnie. Przesłana faktura zawiera błędy i jest nieprawidłowa. Aby znaleźć więcej informacji o tym błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
38 INVOICE_RECEIVED Faktura została odebrana.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Atrybut startDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Atrybut endDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
41 MISSING_UNIT_RATE Stawka jednostkowa UnitRate jest wymagana dla pozycji pracy. Stawka jednostkowa UnitRate nie jest określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
42 MISSING_QUANTITY Ilość jest wymagana dla pozycji pracy. Ilość nie została określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Nieprawidłowa wartość TimeCardReference dla pozycji pracy. Faktura odwołuje się do karty czasu pracy, która nie istnieje w Ariba Network. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Wiele kart czasu pracy jest zgodnych z TimeCardReference w pozycji pracy.
45 MISSING_PERIOD Okres w pozycji pracy jest pozycją wymaganą. Wartość okresu nie została określana w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
46 PERIOD_NO_MATCH Okres w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail nie jest zgodny z okresem w karcie czasu pracy określonym przez element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
47 MISSING_PAYCODE Kod płatności jest wartością wymaganą dla pozycji pracy. Stawka UnitRate TermReference z termName (payCode) nie została określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Nie można zapisać zmian wprowadzonych na fakturze. Zmiany wprowadzone na fakturze kolidują z innymi zmianami dokonanymi przez system. Faktura zostanie ponownie przetworzona w następnym zaplanowanym czasie.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status faktury został zaktualizowany.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Faktura została zresetowana na ten status początkowy.
51 NO_CANCEL_INVOICE Ten klient nie zezwala na anulowanie faktury.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Suma częściowa pozycji przekracza limity dla sumy częściowej organizacji kupującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Kwota netto przekracza limity kwoty netto organizacji kupującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Status faktury został zaktualizowany o komentarze klienta.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Status faktury został zaktualizowany przez klienta.
56 UNIT_PRICE_MISSING Brak ceny jednostkowej dla pozycji.
57 MISSING_ORDER_ID Identyfikator zamówienia jest wymagany przez tę organizację kupującą. Wprowadź identyfikator zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
58 TAX_INFO_MISMATCH Informacje podatkowe w pozycji faktury {0} nie są zgodne z informacjami podatkowymi w zamówieniu. Ten klient wymaga, aby informacje podatkowe w zamówieniu były zgodne z informacjami podatkowymi znajdującymi się na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Informacje podatkowe w podsumowaniu nie są zgodne z sumą z pozycji. Sumaryczne informacje podatkowe są nieprawidłowe. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
60 TAX_SUM_INCORRECT Łączny podatek nie jest równy sumie wszystkich pozycji podatku. Łączny podatek został wyliczony nieprawidłowo dla podanej pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
61  BILL_TO_REQUIRED Brak informacji o odbiorcy faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Uzupełnij informacje o odbiorcy faktury i ponownie prześlij fakturę.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Brak numeru NIP klienta. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź prawidłowy numer NIP klienta i ponownie prześlij fakturę.
63 REMIT_TO_REQUIRED Brak informacji o odbiorcy płatności lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Uzupełnij informacje o odbiorcy płatności i ponownie prześlij fakturę.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Brak numeru NIP dostawcy. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź numer NIP dostawcy i ponownie prześlij fakturę.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Brak daty dostawy we wpisie VAT dla pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź datę dostawy i ponownie prześlij fakturę.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Brak opisu pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź opis pozycji i ponownie prześlij fakturę.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Brak informacji o VAT dla pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT i ponownie prześlij fakturę.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Brak stawki VAT dla pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT i ponownie prześlij fakturę.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Brak informacji o VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT w podsumowaniu faktury i ponownie prześlij fakturę.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Brak stawki VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT w podsumowaniu faktury i ponownie prześlij fakturę.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Brak daty dostawy we wpisie VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Kwota VAT dla pozycji nie jest prawidłową wartością. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Kwota VAT w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Kwota VAT podlegająca opodatkowaniu dla pozycji ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Kwota VAT podlegająca opodatkowaniu w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Brak informacji o nadawcy wysyłki dla pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o nadawcy wysyłki i ponownie prześlij fakturę.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Brak informacji o odbiorcy wysyłki dla pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o odbiorcy wysyłki i ponownie prześlij fakturę.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Brak informacji o nadawcy wysyłki w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o nadawcy wysyłki w nagłówku faktury i ponownie prześlij fakturę.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Brak informacji o odbiorcy wysyłki w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o odbiorcy wysyłki w nagłówku faktury i ponownie prześlij fakturę.
80 INVALID_LINE_NUMBER Wartość atrybutu invoiceLineNumber jest niepoprawna. Numer pozycji na fakturze nie jest liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Brak wyjaśnienia dotyczącego zerowej stawki VAT. Pole Dane/Opis podatku w InvoiceDetailHeader musi zawierać uzasadnienie dla zerowej stawki VAT. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
82 INVOICE_MODIFIED Faktura została zmodyfikowana. Korekta tego błędu różni się w zależności od obecności innych komunikatów o błędach.
83 FROM_REQUIRED Brak informacji "Z" lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje "Z" i ponownie prześlij fakturę.
84 SOLDTO_REQUIRED Brak informacji o nabywcy lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Stawka podatku z pozycji nie pojawia się w podsumowaniu podatku. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Podatek nie jest zgodny z żadnym wpisem podatku skonfigurowanym przez klienta w podsumowaniu podatku. Twój klient wymaga, aby wpisy podatku były zgodne z tą regułą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Podatek nie jest zgodny z żadnym wpisem podatku skonfigurowanym przez klienta dla pozycji. Twój klient wymaga, aby wpisy podatku były zgodne z tą regułą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Informacje o podatku muszą zostać określone dla pozycji. Twój klient wymaga, aby wpisy podatku były zgodne z tą regułą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Brak wyjaśnienia dotyczącego zerowej stawki VAT dla pozycji. Pole Dane/Opis podatku w InvoiceDetailItem lub InvoiceDetailServiceItem musi zawierać uzasadnienie dla zerowej stawki VAT. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Łączna kwota netto ma niepoprawną wartość. Łączna kwota netto jest wymagana przez cXML DTD. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Brak jednostki miary (JM). Twój klient wymaga wprowadzenia JM. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Nie określono kwoty podatku dla wymaganej waluty lokalnej w podsumowaniu podatku. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Nie określono kwoty podatku dla wymaganej waluty lokalnej w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Brak informacji o przedstawicielu podatkowym w nagłówku faktury lub jest ona niekompletna. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Brak numeru NIP przedstawiciela podatkowego. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
96 INVOICE_DATE_MISSING Brak daty faktury lub jest ona niepoprawna. Data faktury jest wymagana. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
97 FAX_ERROR Nie można wysłać powiadomienia faksem.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Brak identyfikatora podatkowego dostawcy. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Brak załącznika dla tej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Ten klient nie akceptuje faktur.
101 INVALID_SYSTEM_ID Wartość SystemID na fakturze nie jest zgodna z SystemID w odpowiednim zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ramowe zamówienie zakupu nie zezwala na bezpośrednie fakturowanie.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Klient nie akceptuje faktur dla zamówienia.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dopuszczalna jest tylko jedna pozycja specjalnej obsługi na zamówienie. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dopuszczalna jest tylko jedna pozycja usługi wysyłki na zamówienie. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Dla uznań wymagane jest odwołanie do poprzedniej faktury. Klient wymaga, aby uznania odwoływały się do poprzedniej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Wymagana jest uwaga podająca powód uznania. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę korygującą.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Nie można dostarczyć listu powitalnego szybkiego uaktywnienia kopii faktury. Operacja nieudana z powodu błędu terminala.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG List powitalny szybkiego uaktywnienia kopii faktury został dostarczony z ostrzeżeniem.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG List powitalny szybkiego uaktywnienia kopii faktury został dostarczony.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Suma częściowa dla pozycji musi być ujemna.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Klient wymaga, aby nabywca na fakturach był zgodny z nabywcą na liście klienta. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Klient wymaga, aby identyfikator VAT klienta na fakturze odpowiadał identyfikatorowi VAT na liście klienta. Wprowadź identyfikator VAT i ponownie prześlij fakturę.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Nazwa i kod ISO kraju nabywcy na fakturze jest inny niż na liście nabywców dla tej relacji nabywcy. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Klient wymaga, aby nazwa i kod kraju nabywcy na fakturach były zgodne z danymi odbiorcy faktury lub nabywcy na zamówieniach. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Przywoływane zamówienie jest niepoprawnym dokumentem cXML. Zamówienie nie przeszło pomyślnie weryfikacji cXML i XML. Skontaktuj się z klientem w sprawie tego niepoprawnego zamówienia.
119 INVALID_SOURCE_DOC Niepoprawna wartość invoiceSourceDocument. Zamówienie nie przeszło pomyślnie weryfikacji cXML i XML. Skontaktuj się z klientem w sprawie tego niepoprawnego zamówienia.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Niepoprawna wartość invoiceSubmissionMethod. Zamówienie nie przeszło pomyślnie weryfikacji cXML i XML. Skontaktuj się z klientem w sprawie tego niepoprawnego zamówienia.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktura została odrzucona.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Faktura został uwzględniona w aukcji.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Faktura została wybrana dla aukcji, ale nie została uwzględniona w aukcji.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Faktura został sprzedana na aukcji.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Faktura została sprzedana na aukcji, ale nie dokonano przelewu.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Upłynęła data wykupu faktury.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Aukcja została zakończona.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Brak szczegółów zwolnienia dotyczących zerowej stawki VAT dla pozycji. Dane podatku/dane zwolnienia z podatku w InvoiceDetailItem lub InvoiceDetailServiceItem muszą zawierać uzasadnienie zerowej stawki VAT. Wprowadź szczegóły zwolnienia z podatku i ponownie prześlij fakturę.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Brak szczegółów zwolnienia dla zerowej stawki VAT. Szczegóły podatku/zwolnienia z podatku w InvoiceDetailHeader muszą zawierać uzasadnienie dla zerowej stawki VAT. Wprowadź szczegóły zwolnienia z podatku i ponownie prześlij fakturę.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Klient nie otrzymał potwierdzenia zamówienia. Ten klient wymaga, aby przed utworzeniem faktury dostawcy utworzyli potwierdzenie zamówienia. Utwórz potwierdzenie dla tego zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Klient nie akceptuje faktur z podpisem własnym. Faktura nie może zawierać podpisów elektronicznych. Przesyłaj faktury bez podpisów elektronicznych.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY W podsumowaniu nie podano kwoty sumy częściowej lub kwoty należnej w wymaganej walucie lokalnej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Zamówienie nie zawiera powiadomienia o wysyłce. Ten klient wymaga, aby przed utworzeniem faktury dostawcy utworzyli powiadomienie o wysyłce dla zamówienia. Utwórz powiadomienie o wysyłce dla tego zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Faktura nie może być wystawiona z datą sięgającą wstecz więcej niż [x] dni. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Ten klient wymaga informacji o zamówieniu w fakturze. W takim przypadku weryfikacja cXML zakończyła się negatywnie, ponieważ faktura nie zawiera informacji o zamówieniu. Wprowadź informacje o zamówieniu i ponownie prześlij fakturę.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Ten klient nie zezwala na dodawanie rabatów na poziomie nagłówka faktury. W takim przypadku weryfikacja cXML zakończyła się negatywnie, ponieważ określenie rabatu nie jest dozwolone w nagłówku faktury. Wprowadź rabat na poziomie linii i ponownie prześlij fakturę.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Stawka podatku potrącanego musi być ujemna.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Cena jednostkowa w linii faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową w linii zamówienia i przekracza limit tolerancji ceny jednostkowej określony przez nabywcę. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Ten klient nie akceptuje faktur ze szczegółami wyceny. Usuń te informacje i ponownie prześlij fakturę.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Ten klient nie akceptuje faktur bez zamówienia ze szczegółami wyceny. Aby utworzyć fakturę bez zamówienia ze szczegółami wyceny, skontaktuj się z klientem lub usuń te informacje i ponownie prześlij fakturę bez zamówienia, nie podając szczegółów wyceny.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Cena jednostkowa w linii faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową w linii zamówienia i przekracza limit tolerancji ceny jednostkowej określony przez nabywcę. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Cena jednostkowa w linii faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową w linii zamówienia i przekracza limit tolerancji ceny jednostkowej określony przez nabywcę. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Wycena zaawansowana określona w fakturze narusza skonfigurowane przez klienta zakresy tolerancji dotyczące różnicy pomiędzy ceną jednostkową zamówienia a ceną jednostkową faktury. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Ten klient nie akceptuje faktur z referencją do kontraktu. Skontaktuj się z klientem w sprawie faktury kontraktowej z ID kontraktu.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Nabywca wymaga, aby dokumenty fakturowania zawierały element InvoiceTitle z tekstem. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Nabywca wymaga, aby dokumenty dotyczące faktury korygującej zawierały element InvoiceTitle z tekstem. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Zewnętrzna wartość w nagłówku faktury nie jest zgodna z zewnętrzną wartością w nagłówku zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Zewnętrzna wartość w linii faktury nie jest zgodna z zewnętrzną wartością w linii zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Typ pozycji faktury powinien być zgodny z typem pozycji karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Ilość w pozycji faktury nie powinna być pusta. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Ilość w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jednostka miary w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jednostka cenowa w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Suma pośrednia w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Przywołana pozycja karty usługi nie została znaleziona. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Przywołana pozycja zamówienia nie może zostać znaleziona. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Pozycja karty usługi i referencja do pozycji zamówienia są nieprawidłowe. Pozycja w zamówieniu nie wymaga arkusza usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Pozycja karty usługi i referencja do pozycji zamówienia są nieprawidłowe. Pozycja w zamówieniu wymaga karty usługi, ale referencja do dokumentu karty usługi nie została określona. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Ani numer dokumentu karty usługi ani ID ładunku nie są określone w pozycji faktury. Należy określić referencję do dokumentu karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Numer linii karty usługi jest nieprawidłowy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Przywołana pozycja karty usługi została już uwzględniona w innej fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Ilość pozycji faktury musi być większa od zera. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Jednostka cenowa musi być większa od zera. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Numer części w linii faktury nie jest zgodny z numerem części w linii oryginalnej karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Brak formy płatności. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Brak noty dotyczącej płatności. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Brak typu faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Brak systemu podatkowego. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Brak gminy w adresie dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
176 BILLFROM_MISSING Brak osoby do kontaktów ze strony wystawcy faktury w adresie dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Brak typu podatku potrącanego. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID faktury przekracza maksymalną długość [x] znaków. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
179 KEYSTORE_MISSING Wymagany jest certyfikat cyfrowy. Nie skonfigurowano certyfikatu cyfrowego w twoim koncie Ariba. Proszę skonfigurować certyfikat cyfrowy na stronie Przekazywanie faktur elektronicznych konta Ariba, a następnie utworzyć fakturę.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Brak numeru NIP nabywcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
181 KEYSTORE_INVALID Certyfikat cyfrowy skonfigurowany w twoim koncie Ariba jest nieważny. Proszę skonfigurować certyfikat cyfrowy na stronie Przekazywanie faktur elektronicznych konta Ariba, a następnie utworzyć fakturę.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Karta usługi przywołana w fakturze nie istnieje. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Karta usługi przywołana w pozycji faktury nie jest zatwierdzonym dokumentem. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Numer kontraktu zdefiniowany w karcie usługi powinien być taki sam jak numer kontraktu zdefiniowany w pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Numer kontraktu zdefiniowany w karcie usługi powinien być taki sam jak numer kontraktu zdefiniowany w nagłówku zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Wyłącznie zniżki i opłaty określone w zamówieniu mogą zostać uwzględnione na tej fakturze.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Ilość pozycji przekracza limity ilości wysłanej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Ilość pozycji przekracza limity ilości otrzymanej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Brak miasta w adresie wystawcy faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS W adresie dostawcy na fakturze wymagana jest ulica1. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  W adresie dostawcy na fakturze wymagane jest województwo. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  W adresie dostawcy na fakturze wymagany jest kod pocztowy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Dostawca nie subskrybuje wymaganej usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Ilość w pozycji faktury powinna być ujemną liczbą wyrażającą ilość w pozycji karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Suma pośrednia w pozycji faktury powinna być ujemną liczbą wyrażającą sumę pośrednią w pozycji karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Nie można utworzyć faktury korygującej pozycję dla faktury w statusie Zakolejkowane. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Nie można anulować faktury, która jest w statusie Zakolejkowane. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Ten klient nie zezwala na dodanie elementu InvoiceDetailServiceItem w fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Klient wymaga albo sumy pośredniej albo kwoty całkowitej bez podatku w podsumowaniu faktury. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Zlecenie do umowy terminarzowej nie jest obsługiwane jako obowiązująca referencja do zamówienia. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Klient wymaga kwoty łącznego podatku w podsumowaniu faktury.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Klient wymaga załączników do faktur. Wyślij co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Klient wymaga załączników do faktur korygujących. Wyślij co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury korygującej.
204 EDIT_PBQ_ERROR Ten klient nie zezwala na zmiany szczegółów zaawansowanej wyceny. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ten klient nie akceptuje faktur dotyczących wygasłych zamówień ramowych.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Data dokumentu dla informacji celnych jest obowiązkowa w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Pomocniczy identyfikator części na fakturze nie jest zgodny z pomocniczym identyfikatorem części w pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Faktura ma pozycję zgrupowaną, która wskazuje na nieistniejącą grupę pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Pozycja faktury z numerem linii jest jednocześnie oznaczona jako grupa pozycji i pozycja zgrupowana. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Brak obowiązkowego handlowego identyfikatora dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Handlowy identyfikator dostawcy ma pustą wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Ten nabywca wymaga, aby zniżki i opłaty miały wpływ na cenę jednostkową. Nie można dodawać modyfikacji w InvoiceItemModifications; należy je uwzględnić w UnitPrice. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Elementy- zniżki i opłaty - na poziomie nagłówka faktury nie są zgodne z zamówieniem.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Elementy- zniżki i opłaty - w linii faktury nie są zgodne z zamówieniem.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIP dostawcy powinien być obowiązującym RFC dla faktur meksykańskich. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  W przesłanej fakturze wystąpiła niezgodność podatkowa i jest ona nieważna. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Nabywca może zaakceptować tylko faktury z całkowicie potwierdzonymi pozycjami. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Przesłana faktura nie może zawierać pozycji zaznaczonych do konsygnacji. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Wymagany jest numer RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Numery RPS nie mogą mieć więcej niż 12 cyfr. 
221 RPS_SERIES_MISSING Wymagana jest seria RPS.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Nieprawidłowe serie RPS. Seria RPS musi zawierać 5 znaków.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Brak obowiązkowego typu podmiotu gospodarczego. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. (Typ podmiotu gospodarczego to prawna forma spółki np. Inc., Ltd. S.A., S.A.S, itd.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Obowiązkowy typ podmiotu gospodarczego ma pustą wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. (Typ podmiotu gospodarczego to prawna forma spółki np. Inc., Ltd. S.A., S.A.S, itd.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Brak obowiązkowego kapitału firmy dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Kapitał firmy dostawcy ma pustą wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Zamówienie w fakturze nie ma referencji do pokwitowań. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Zamówienie w fakturze nie ma referencji do powiadomień o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Nabywca nie zezwala na podatki parafiskalne. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Brak wymaganego kodu podatku parafiskalnego. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  NIP nabywcy nie jest obowiązującym RFC dla faktur meksykańskich. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Wymagane są albo szczegóły kary albo informacje o karze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Wymagany jest albo warunek przyznania rabatu albo informacje o rabacie. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Brak wymaganego terminu netto. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
236 RPS_TYPE_MISSING Wymagany jest typ RPS. Uwzględnij typ RPS i prześlij ponownie fakturę.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Wartość typu RPS jest nieprawidłowa.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Wymagany jest typ opodatkowania.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Typ opodatkowania jest nieprawidłowy. Wprowadź prawidłową wartość typu opodatkowania i ponownie prześlij fakturę.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Brak obowiązkowego typu systemu podatkowego.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Brak obowiązkowego statusu automatycznego potrącenia.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Brak obowiązkowego numeru rozwiązania.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Brak obowiązkowej daty rozwiązania.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Brak obowiązkowego kodu działalności gospodarczej.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Brak obowiązkowego opisu działalności gospodarczej.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Numer NIP dostawcy jest nieprawidłowy.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Numer NIP nabywcy jest nieprawidłowy.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Faktura nie może być wystawiona z datą wybiegającą przyszłość więcej niż [x] dni. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Ten nabywca nie zezwala na faktury z przyszłą datą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Podpis jest nieprawidłowy: [nazwisko w podpisie].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Wystąpił błąd podczas sprawdzania poprawności podpisu: [nazwisko w podpisie].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Nie znaleziono pasującego profilu prawnego. Musisz posiadać ważny profil prawny, aby utworzyć fakturę VAT z tytułu usług w Brazylii.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Faktura nie została zarchiwizowana. Usługa archiwizacji z ID usługi: [x] i tytuł: [y] nie powiodła się. Proszę skontaktować się z Działem wsparcia technicznego firmy Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY Dla parafiskalnych opłat podatkowych wymagane są InvoiceDetailSummaryLineItemModifications. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Faktura nie zawiera załącznika w formacie PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Brazylijski kod pocztowy jest nieprawidłowy. Kod pocztowy musi zawiera 7 lub 8 cyfr.
258 SERVICE_CODE_MISSING Kod usługi jest wymagany na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Kod usługi jest nieprawidłowy. Kod usługi musi być 5-cyfrową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Sprawdzanie poprawności automatycznie wygenerowanej karty usługi [x] nie powiodło się. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię automatycznie wygenerowanych kart usług pod kątem błędów.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Nie można anulować faktur, które mają więcej niż [x] dni.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Nie można tworzyć faktur korygujących pozycje dla zewnętrznie podpisywanych faktur XML.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Podatek jest nieprawidłowy dla wybranego kraju. Wprowadź prawidłowy typ podatku i ponownie wyślij dokument.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Brak załącznika do faktury VAT. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Nazwa dla informacji celnych jest obowiązkowa w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii [x]. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Numer ID dokumentu dla informacji celnych jest obowiązkowy w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Typ dokumentu dla informacji celnych jest obowiązkowy w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii [x]. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceVerification ma niepoprawną wartość. Zaakceptowane wartości to „zero” i „podpisane”.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT externalVersion dla formatu załącznika do faktury ma niepoprawną wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Nazwa załącznika do faktury VAT jest podana, ale brakuje formatu pliku. Użyj externalVersion do określenia formatu.  Jeśli określono wartość dla taxInvoiceAttachmentName, należy również określić odpowiadającą jej wartość externalVersion. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Format załącznika do faktury VAT jest podany, ale brakuje nazwy pliku. Dodaj taxInvoiceAttachmentName, aby określić nazwę pliku. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Znacznik taxInvoiceVerification ma niepoprawną wartość. Wartość [x] nie jest zaakceptowana dla faktur VAT [y]. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Nieprawidłowy numer NIP klienta. Numer NIP klienta musi zawierać 14 cyfr.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID ID gminy nabywcy musi zawierać 8 cyfr.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ID województwa nabywcy nie może mieć więcej niż 19 cyfr.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Przebieg fakturowania usług dla tego zamówienia nie zezwala na bezpośrednie utworzenie faktury. Zamiast tego należy utworzyć kartę usługi, a następnie po zatwierdzeniu karty usługi przez klienta możliwe będzie wygenerowanie faktury.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Linia faktury [x] należy do innej gałęzi niż gałąź rozpoczynająca się od linii zamówienia [y]. Faktury za usługi zawierają linie należące do innych gałęzi (innych głównych pozycji zamówienia) w przypadku użycia automatycznego generowania przebiegu kart usług.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Typ podatku jest zduplikowany. Wprowadź inny typ podatku i ponownie wyślij dokument.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Brak obowiązkowego typu płatnika podatku.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Brak obowiązkowego statusu specjalnego systemu.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT dostawcy jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT klienta jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT dostawcy jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT klienta jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatyczne generowanie usług nie jest obsługiwane dla faktur zbiorczych.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Stawka procentowa typu podatku jest inna. Wprowadź tę samą stawkę procentową dla typu podatku [x] we wszystkich pozycjach i ponownie prześlij dokument.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Nazwa dostawcy musi mieć od 1 do 100 znaków.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Ulica dostawcy musi mieć od 1 do 70 znaków.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Gmina dostawcy musi mieć od 1 do 20 znaków.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Miasto dostawcy musi mieć od 1 do 20 znaków.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Nazwa klienta musi mieć od 1 do 100 znaków.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Ulica klienta musi mieć od 1 do 70 znaków.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Gmina klienta musi mieć od 1 do 20 znaków.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Miasto klienta musi mieć od 1 do 20 znaków.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis działalności gospodarczej dostawcy musi mieć od 1 do 80 znaków.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Kod działalności gospodarczej dostawcy musi mieć od 1 do 6 znaków.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis działalności gospodarczej klienta musi mieć od 1 do 40 znaków.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Numer rozwiązania dostawcy musi mieć od 1 do 6 znaków.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ID części dostawcy musi mieć od 1 do 35 znaków.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis pozycji musi mieć od 1 do 80 znaków.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR ID części dostawcy musi mieć od 1 do 35 znaków w linii faktury [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Opis pozycji musi mieć od 1 do 80 znaków w linii faktury [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Podpis jest nieprawidłowy: Wymagany jest podpis cyfrowy.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Nie można dodawać załączników na poziomie linii do faktur, które automatycznie generują karty usług.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Wystąpił błąd podczas ponownego obliczania zapisu księgowego podatku.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Faktura została odrzucona, ponieważ naruszała co najmniej jedną z reguł nabywcy dotyczących transakcji.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Faktura została odrzucona przez klienta.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Brak typu podatku potrącanego. Należy wprowadzić typ podatku potrącanego.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Wprowadzony typ podatku jest nieprawidłowy. Popraw typ podatku i ponownie prześlij fakturę.
315 REQUIRED_FIELD Brak wymaganego pola. Wprowadź wszystkie wymagane pola i ponownie prześlij fakturę.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Ważność podpisu dla tej faktury nie jest obsługiwana, więc nie może zostać sprawdzona.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Brak obowiązkowego referencyjnego numeru faktury VAT. Poczekaj na całkowite przetworzenie oryginalnej faktury zanim utworzysz fakturę korygującą pozycję.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Należy podać powód dla faktury korygującej.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Podano nieprawidłowy powód dla faktury korygującej.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Rabat musi być wyrażony w walucie lokalnej.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Rabat musi być wyrażony w walucie lokalnej w linii faktury [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Obsługa specjalna musi być określona w walucie lokalnej.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Obsługa specjalna musi być określona w walucie lokalnej w linii faktury [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Cena jednostkowa musi być wyrażona w walucie lokalnej.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Cena jednostkowa musi być wyrażona w walucie lokalnej w linii faktury [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Kwota podatku musi być wyrażona w walucie lokalnej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Nie można dodawać informacji o wysyłce na poziomie linii w brazylijskich fakturach VAT za usługi.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Należy wybrać brazylijski adres w polach adresu klienta, aby utworzyć brazylijską fakturę VAT za usługi. 
330 SAR_NOT_FOUND  Nie można znaleźć zlecenia do umowy terminarzowej [x] przywołanej w fakturze. Sprawdź poprawność ID umowy i ponownie wyślij fakturę. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Nie można zafakturować tego zlecenia do umowy terminarzowej [x], ponieważ nabywca akceptuje tylko faktury dotyczące innego typu zlecenia. Reguła klienta dopuszczająca generowanie faktury dla podanego typu zlecenia do umowy terminarzowej nie jest włączona. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Brak niektórych wymaganych danych konta bankowego.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura dotycząca pozycji usługi [x] już istnieje. [Ten klient] nie zezwala na tworzenie wielu faktur dla pozycji usługi opartej na kwocie.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Nie można utworzyć faktury, ponieważ zawiera ona co najmniej jedną informacyjną linię usługi [x] z zamówienia [y]. Ariba Network nie obsługuje informacyjnych linii usług w fakturach. Usuń informacyjne linie usług z faktury i prześlij ją ponownie.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Brak obowiązkowego podatku na poziomie nagłówka.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ten nabywca wymaga załączników dla faktur za usługi. Dodaj co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Kod CEl musi być liczbą składającą się od 1 do 12 cyfr.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID rejestracyjny pracy musi być liczbą składającą się od 1 do 12 cyfr.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Nabywcy i pośrednicy usług nie mogą jednocześnie zachować wartości zatrzymania ISS dla tej samej faktury.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID ID CPF lub CNPJ musi zawiera 11 lub 14 cyfr.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID ID gminy musi zawierać 8 cyfr.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Stawka procentowa dla typu podatku nie może mieć więcej niż [x] cyfr dziesiętnych. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Różne pozycje w tej fakturze mają [typ podatku] w różnych walutach. Wprowadź tę samą walutę dla typu podatku [x] we wszystkich pozycjach i ponownie prześlij dokument.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Ten klient wymaga daty początkowej i końcowej dla każdej pozycji usługi.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Ten klient nie akceptuje faktur za usługi, które są nadal realizowane.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Brak podatku [x] na poziomie pozycji.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Brak podatku [x] ze zniżek i opłat na poziomie nagłówka.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Brak podatku [x] ze zniżek i opłat na poziomie pozycji.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Nie można utworzyć faktury z odniesieniem do pozycji [x] z zamówienia [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Ten klient wymaga daty dostawy dla każdej pozycji materiału.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Data dostawy linii materiału jest nieprawidłowa.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Opłata lub zniżka dotycząca [x] nie jest dozwolona przez nabywcę. (x = nazwa modyfikacji w fakturze cXML, która nie istnieje na liście modyfikacji niestandardowych).
353 CNAE_CODE_INVALID Kod CNAE nie może mieć więcej niż 7 cyfr. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Nieprawidłowy kod usługi gminy. Kod usługi gminy musi mieć od 1 do 20 cyfr.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Kod usługi gminy jest wymagany na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Numer regionalnego stowarzyszenia inżynierów musi mieć od 1 do 15 znaków. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID rejestracyjny pracy musi mieć od 1 do 15 cyfr. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ten nabywca wymaga załączników dla faktur za materiały. Dodaj co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Do faktury [x] dodano znacznik czasu.

Dotyczy

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność